علوم پدیا وبسایت علوم پدیا دانشنامه علوم. مطالب فرهنگی، علمی ، مذهبی ، و ... ایمیل مدیر: valizadeh.alireza123@gmail.com برای نویسنده شدن ایمیل دهید. http://av1234.mihanblog.com 2020-11-27T10:31:55+01:00 text/html 2019-02-28T05:59:15+01:00 av1234.mihanblog.com علیرضا ولیزاده تکنیک تقسیم سریع بر اعداد 5 ، 25 و 125 http://av1234.mihanblog.com/post/144 <span id="docs-internal-guid-9773d951-7fff-5098-c7d4-b2ea2224a935"><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" style="" face="Mihan-Iransans"> تکنیک تقسیم سریع بر ۵</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> این تکنیک بدون شک یک روش فوق العاده محسوب می شود که هم کاربرد بسیار فراوانی دارد و هم سرعت بسیار بالا و قابل قبولی برای شما به ارمغان می آورد. روش استفاده از این تکنیک بسیار ساده است به خاطر همین موضوع، من همیشه ترجیح می دهم آموزش تقسیم را با این تکنیک شروع کنم.</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> برای اینکه حاصل تقسیم یک عدد بر ۵ را به دست آورید کافی است مراحل زیر را انجام دهید:</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> قدم اول: &nbsp;عدد مورد نظر را دو برابر کنید.</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> قدم دوم: یک رقم اعشار بروید.</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> برای اینکه &nbsp;به این تکنیک مسلط شوید به &nbsp;مثال ها دقت کنید و سپس تمرینات مربوط به آن را حل کنید و از آنها لذت ببرید.</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> &nbsp;مثال: 33/5=؟</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> قدم اول: عدد را دو برابر می کنیم. 66=33×2</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> قدم دوم: &nbsp;یک رقم اعشار می‌رویم. 6/6</font></span></p><font size="1" face="Mihan-Iransans"><div style="text-align: justify;"><br></div></font><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> مثال:؟=5 / 13.21</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> قدم اول: دو رقم ممیز را نادیده می گیریم و در آخر تاثیر می دهیم. به &nbsp;فکر می‌کنیم.</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> قدم دوم: &nbsp;عدد را دو برابر می کنیم.</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans">2642=2×1321</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> قدم سوم: یک رقم اعشار می رویم.264.2</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> قدم چهارم: چون در قدم اول دو رقم اعشاری را نادیده گرفته بودیم اکنون دو رقم اعشار عدد حاصل اضافه میکنیم.</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans">2.642</font></span></p><font size="1" face="Mihan-Iransans"><div style="text-align: justify;"><br></div></font><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> تکنیک تقسیم سریع بر ۲۵:</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> این تکنیک هم بسیار ساده، سریع و کاربردی است. برای اینکه خیلی سریع تر از دیگران حاصل تقسیم عددی را بر ۲۵ به دست آورید کافی است مراحل زیر را انجام دهید:</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> قدم اول: عدد را &nbsp;۴ برابر کنید .</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans">قدم دوم: دو رقم اعشار بروید. به مثال ها توجه کنید.</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> مثال:؟= 22 / 22</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> قدم اول: عدد ۴ برابر کنید.88=4×22</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> قدم دوم: دو رقم به اعشار بروید.</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans">0.88</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> تکنیک تقسیم سریع بر ۱۲۵: برای این که به سرعت حاصل تقسیم عددی را به ۲۵۰ دست آورید کافی است مراحل زیر را انجام دهید:</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> قدم اول: عدد را هشت برابر نمایید ( &nbsp;می‌توانید ذهنی ۳ بار، عدد را دو برابر نمایید)</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> قدم دوم: ۳ رقم اعشار بروید ( یعنی تقسیم بر ۱۰۰۰ نمایید.). </font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans">برای اینکه به قدرت و سرعت این تکنیک پی ببرید به مثال های حل شده توجه کنید.</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> &nbsp;&nbsp;مثال:؟=125 / 60</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> قدم اول: &nbsp;عدد ۸ برابر نمایید.</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans">480=8×60</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> قدم دوم: سه رقم به اعشار بروید. 0.48</font></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br></span></div></span> text/html 2019-02-25T14:00:00+01:00 av1234.mihanblog.com علیرضا ولیزاده پنجره هایی به مهارت های نو http://av1234.mihanblog.com/post/143 <p>مهارت های جدید ما را با دنیای جدید آشنا می کند. همه ما به پرورش مهارت های جدید در زندگی علاقه داریم و دائماً در حال طرح ریزی برای این اتفاق هستیم؛ اما چه الگوهایی باعث موفقیت در رسیدن به مهارت جدید می شود؟ در ادامه با چهار استراتژی کلی برای کسب مهارت های جدید آشنا خواهیم شد. </p> <p>آمادگی خود را بررسی کنید </p> <p>وقتی می خواهید مهارتی را یاد بگیرید باید به دو سوال مهم پاسخ دهید: </p> <p>۱. آیا هدف شما دست یافتنی است؟ در عمل برای یادگیری یک مهارت جدید محدودیت‌هایی وجود دارد. مثلاً برای اینکه نوازنده پیانو شوید نیاز به هماهنگی کامل دو دست دارید. </p> <p>۲. چقدر زمان و انرژی برای موفقیت در کسب مهارت جدید لازم است؟ کسب مهارت جدید مثل خوردن دارو نیست. پروسه یادگیری تا تسلط بر مهارت زمانبندی معینی دارد که این زمان‌بندی به تناسب میزان پشتکار شما می تواند متفاوت باشد. دستیابی به هدفی که برایتان مهم است شما را متعهد می کند و تعهد نقش مهمی در سهولت کسب مهارت دارد. یافتن پاسخ مناسب برای سوالاتی که میزان آمادگی شما را می آزماید یکی از گام های مهم در کسب مهارت های جدید است. </p> <p>نیازسنجی </p> <p>یکی از موضوعات مهم در یادگیری مهارتی، نیازسنجی است. حتما با افرادی مواجه شده اید که یک دوره آموزشی طولانی مدت را بدون شناخت اولیه فقط با هدف پر کردن اوقات فراغت گذرانده اند. این نمونه بارزی از عدم نیازسنجی در یادگیری مهارت هاست که علاوه بر صرف منابع مالی برای آموزش موجب هدر رفتن منبع بازگشت ناپذیری مثل زمان می‌شود. بررسی نیازهایی که ما را به سمت فراگیری مهارت های جدید سوق می دهند راهکاری برای تعیین اهداف مناسب است. </p> <p>شناخت بهترین روش یادگیری </p> <p>روش های یادگیری یکی از شگفت انگیز ترین عرصه های نمایش تفاوت های فردی است. روش های یادگیری به روش ارتباط برقرار کردن ما با جهان اطرافمان بستگی دارد. برای افرادی که حافظه دیداری قوی دارند یادگیری از طریق علائم تصویری بهتر است. برای کسانی که حافظه شنوایی قوی تری دارند تبدیل نوشته ها به صدا یادگیری را ساده تر و کارآمد تر می کند. در کسب مهارت های جدید و نقش روش یادگیری مناسب توجه داشته باشید. تجارب قبلی خود را در زمینه یادگیری به خوبی مرور کنید. با گذشت زمان روشهایی که در گذشته داشته اید قابل ارزیابی هستند و می‌توان موارد بهتر را در میان آنها پیدا کرد. یکی از سوالات مهم دیگری که در کسب مهارت های جدید باید پاسخ مناسبی برای آن پیدا کنید، این است : بهترین روش یادگیری من کدام است؟ </p> <p>شروع با اهداف مناسب </p> <p>کسب یک مهارت جدید به معنی وارد شدن به یک دنیای ناشناخته است. اگرچه در طول این مسیر منابع یا مربیانی در کنار شما خواهند بود و حتی ممکن است به صورت تجربی آن را یاد بگیرید اما چالش مواجهه با موارد ناشناخته نیازمند انتخاب اهداف مناسب است. در گام‌های ابتدایی کسب مهارت های جدید از انتخاب اهداف بزرگ خودداری کنید. کسب هر مهارت خارق العاده حاصل مهارت داشتن در ابعاد کوچکتر است. باید مسیر یادگیری را به آرامی و با موفقیت طی کنید. </p> <p>منبع: <a data-href="http://www.hbr.org">www.hbr.org</a> </p> <p>برگرفته از: ترجمه حسام زیّنی ؛ مجله کانون قلمچی </p> text/html 2019-01-25T07:38:00+01:00 av1234.mihanblog.com علیرضا ولیزاده چگونه بهره وری را افزایش دهیم؟ http://av1234.mihanblog.com/post/139 <p><strong>+++ چگونـــــــــه بهره وری را افزایــش دهیــم؟ +++</strong> </p> <p>برای ارائه تعریف دقیقی از «تایم باکسینگ» باید محدوده زمانی مربوط به هر فعالیت را به عنوان یک جعبه در یک انبار تصور کنیم؛ جعبه هایی که به طور منظم درون انبار زمان قرار دارند و این انبار زمانی می تواند در مقیاسی به طول یک هفته یا یک ماه باشد. انجام دادن فعالیت در محدوده زمانی خاص خود، تکنیکی است که به طور مؤثر به رشد بهره وری افراد کمک می کند. </p> <p>تایم باکسینگ یا تعیین محدوده زمانی مشخص برای هر فعالیت، به شما کمک می کند ارتباط زمانی و مکانی مناسبی بین فعالیت های یک برنامه کلی برقرار کنید. فرض کنید مسئولیت تهیه ویدئوی تبلیغاتی، به عنوان بخشی از یک فرایند تبلیغاتی بزرگ، به عهده شماست. با اطلاع از این که تیم تهیه کننده ویدئو 72 ساعت برای ساخت آن زمان لازم دارد، برقراری نظم مراحل قبل و بعد از تولید با در نظر گرفتن یک تایم باکس برای هر کدام از این فعالیت ها کار بسیار ساده و دقیقی خواهد بود. در مقیاسی وسیع تر، این دید زمانیِ نسبی می تواند با فعالیت های آینده نیز ارتباط معنادار خود را بیابد و بتوانید در گستره زمانی وسیع تری به فعالیت منظم خود ادامه دهید. </p> <p>«کار تا زمانی که برای آن زمانی در نظر گرفته شده باشد، ادامه پیدا می کند.» این بیانی از مجموعه مشاهداتی تحت عنوان قانون پارکینسون است که جایگاه مهمی در نظریه های مدیریتی دارد و اشاره ظریفی به صرف زمان های مازاد برای یک فعالیت و خارج شدن آن از نظم برنامه ای معین دارد. در بسیاری از مواقع، زمان بر شدن فعالیت ها به دلیل دشوار بودن آن ها نیست و تأثیر در اختیار داشتن زمان های مازاد در زمان بر شدن فعالیت نیز قابل اهمیت است. تایم باکسینگ با قرار دادن هر فعالیت در یک چهارچوب زمانی معین، تعریف بهینه تری از قانون پارکینسون ارائه می کند. در این تعریف «یک کار در محدوده زمانی که برای آن معین شده باشد به انتها می رسد». اجرای برنامه ها با این الگو، به دلیل تأثیر شگفت انگیزی که بر مدیریت زمان دارد، باعث افزایش بهره وری می شود. </p> <p>منبع: <a data-href="http://www.hbr.org"><span>www.hbr.org</span></a> </p> <p>مترجم: حسام زیّنی </p> text/html 2018-12-29T06:57:54+01:00 av1234.mihanblog.com علیرضا ولیزاده انتظار فرج http://av1234.mihanblog.com/post/138 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">انتظار فرج</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">یکی از موضوعات مهم و پر اهمیت که امامان بزرگوار (علیهم السلام) بر روی آن خیلی سفارش کرده اند، «انتظار فرج» است؛ یعنی آماده بودن برای ظهور امام زمان (عج) و تشکیل دولت حقّه ی آل محمد و حکومت جهانی آخرین سفیر الهی.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">اگر انسان برای ظهور امام زمان آماده باشد، برایش فرقی نمی کند که آن زمان دور باشد یا نزدیک؛ بلکه طبق احادیث : «مانند کسی است که در فرمان آن حضرت است و در رکاب او شمشیر می زند.»<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">بنابراین، دوران انتظار نه تنها دوران راحت طلبی نیست، بلکه دوران تکلیف بزرگ است. آیا کسی یا جامعه ای که صالح نیست، می تواند منتظر مصلح باشد؟ آیا کسی که پیرو حق نیست، می تواند در انتظار پیروزی حق باشد؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 14pt;">به تعبیر استاد بزرگ و عارف ربانی، آقای علی اکبر گرویی، منتظران امام زمان چند گروه هستند:</span></div><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: 14pt;">الف) منتظران گمراه</b><span style="font-size: 14pt;">: این دسته کسانی هستند که نشسته و دست روی دست گذاشته اند تا حضرت تشریف بیاورند و کارها را اصلاح نمایند.</span></div> <b><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: 14pt;">ب) منتظران مخرّب:</b><span style="font-size: 14pt;"> این ها کسانی هستند که هم گناه می کنند و هم دعوت به گناه می کنند؛ به امید آن که عالم از ظلم و جور اشباع شود تا حضرت ظهور کنند.</span></div></b><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: 14pt;">ج) منتظران غافل:</b><span style="font-size: 14pt;"> کسانی هستند که برای ظهور آن حضرت دعا می کنند و ختم می گیرند؛ اما در بند اصلاح خود و زن و بچه و خانواده نیستند.</span></div> <b><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: 14pt;">د) منتظران عاقل و عادل: </b><span style="font-size: 14pt;">این ها کسانی هستند که دائم به یاد خدا و در فکر اصلاح خود و خانواده و بندگان خدا هستند.</span></div></b><o:p></o:p></span><p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">سه گروه اول وقتی حضرت ظهور می کنند، اگر خداوند و امام زمان دستگیری نکنند جزء خوارج زمان خود محسوب می شوند. مر دسته چهارم؛ که دائم به فکر امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح خود و خانواده و اجتماع هستند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">انتظار فرج امام زمان (عجل الله فرجه) این نیست که فقط یابن الحسن بگوییم، یا به عشق او گریه کنیم، و یا شمشیر بخریم و دیوار خانه مان آویزان کنیم؛ از همه مهم تر این است که کارهای ما مورد رضایت حضرت ایشان قرار گیرد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">انتظار فرج این نیست که ماهی یک بار به جمکران برویم و دو رکعت نماز بخوانیم؛ البته این کار خوب است، ولی بهتر است سعی کنیم تا ماه دیگر که می خواهیم به جمکران برویم، قلب امام زمان ، آن پدر مهربان و عزیز را به درد نیاوریم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">البته در همه ی احادیث ذکر شده است که انتظار به همراه «صبر» بهترین عبادت است و لذا منتظری که بی صبر باشد، به قول عرفا: «در این امتحان بزرگ خواهد برید.»<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">منبع: آخرین سفیر الهی و امیدواری به آینده ای روشن؛ نوشته «گلی خواجوی» انتشارات سلسله.</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-08-12T03:29:18+01:00 av1234.mihanblog.com علیرضا ولیزاده عامل سقوط! http://av1234.mihanblog.com/post/137 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><font size="4">کوهنوردی در زمستان از کوه سقوط کرد؛ در اثنای سقوط، طنابش به جایی گیر کرد و بین زمین و آسمان معلق ماند. ندای از درونش او را به توکل کردن بر خدای متعال فرا خواند و او با این فکر، منتظر الهام بود. از سوی خداوند به وی الهام شد که بندهایت را ببر.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><font size="4">کوهنورد با خود گفت: اگر بندها را ببرم، سقوط می کنم و می میرم، لذا بندها را نبرید. فردای آن روز روزنامه ها نوشتند: «کوهنوردی در حالی که طنابش به درختی گیر کرده و تنها دو متر با زمین فاصله داشت، بر اثر سرما و یخبندان مرد!»<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><font size="4">«فَتَوَکَّل علی اللهِ اِنَّ اللهَ یحِبُ المُتِوَکِّلینَ» (آل عِمران، 159)</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-08-12T03:19:21+01:00 av1234.mihanblog.com علیرضا ولیزاده سلطان محمود، خر کیه؟! http://av1234.mihanblog.com/post/136 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><font size="4">دو گدا در دو طرف در ورودی کاخ سلطان محمود غزنوی می نشستند؛ یکی بسیار چاپلوس و چرب زبان بود و دیگری ساکت و بی زبان. گدای چاپلوس وقتی سلطان محمود یا وزیرانش را میدید، بسیار از سلطان و آنان تعریف میکرد و انعام می گرفت، ولی گدای دیگر ساکت بود و طبیعتاً درامد کمتری داشت.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><font size="4">گدای چاپلوس گاهی با کنایه به همکارش می گفت: بی چاره! تو چرا اهل تعریف کردن از سلطان و اطرافیانش نیستی؟ گدای ساکت هم در جواب او تنها یک تکیه کلام داشت و همیشه می گفت: کار، خوبه خدا درست کنه؛ سلطان محمود خرِ کیه؟!</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-08-09T01:50:00+01:00 av1234.mihanblog.com علیرضا ولیزاده چگونه یادگیری خود را افزایش دهیم؟ http://av1234.mihanblog.com/post/135 <p>چگونه یادگیری خود را افزایش دهیم؟ </p> <p>مطالعات آماری درباره روش های مرسوم در یادگیری نشان میدهد این فرآیندهای یادگیری، بازدهی بسیار پایینی دارد و حتی دانشجویان و دانش آموزان، که وظیفه ی اصلیشان یادگیری است، معمولا از روش هایی استفاده می کنند که بهینه نیستند. روان شناسی آموزش، که 125 سال قدمت دارد، در سال های اخیر روش های یادگیری جدیدی با بازدهی بالا و بر پایه ی شواهد علمی به جهان معرفی کرده است. این شیوه های جدید جایگزین روش های قدیمی و مرسوم، که ریشه در نظریه های غیر علمی، باورهای غلط و روشهای شهودی دارند، خواهند شد. پژوهشگران اخیراً به تفسیر و تشریح این یافته ها پرداخته اند. </p> <p>6 نکته کلیدی درباره ی افزایش بازدهی یادگیری </p> <p>1.یادگیری فعال به جای مرور </p> <p>اگر درحال یادگیری یک مهارت، زبان خارجی یا هر موضوع دیگری هستید، به جای مرور آن از طریق مطالعه ی مجدد، تلاش کنید تا آن را از حافظه تان بازیابی کنید. به خاطر آوردن آن چیزی که خوانده اید یادگیری را تقویت کرده و باعث می شود یادآوری مجدد آن آسان تر شود. </p> <p>2.بین یادگیری و مرور فاصله بیندازید </p> <p>جلسه های مرور مطالب را با فاصله انجام دهید. درست است که مطالعه ی حجم زیادی از اطلاعات در زمان کم منجر به یادگیری سریع تر می شود اما این روش فراموشی سریع تر مطالب را نیز به دنبال خواهد داشت. فاصله انداختن در یادگیری باعث می شود مطالب آموخته شده به حافظه بلند مدت سپرده شوند. </p> <p>3.بخوابید </p> <p>دانش آموزان تصور می کنند مطالعه ی درس ها در طول شب امتحان، روش خوبی برای یادگیری است. تحقیقات جدید نشان می دهد خوابیدن قبل از امتحان باعث میشود مطالبی که آموخته اید تثبیت شده و اطلاعات راحت تر بازیابی شوند. </p> <p>4.چند درس را همزمان بخوانید </p> <p>اگر امتحانات نهایی شیمی، تاریخ و ریاضیات در یک هفته برگزار می شوند، به جای این که هر درس را کامل بخوانید و به سراغ درس بعدی بروید، هر روز بخشی از این درس ها را مطالعه کنید. </p> <p>5.از خود امتحان بگیرید </p> <p>آزمون های مختلف طراحی کرده و مکررا خود را ارزیابی کنید. با این کار، بازیابی اطلاعات از ذهن را تمرین می کنید که منجر به تقویت مدارهای حافظه می شود. با قوی شدن این مدارها، وقتی به اطلاعات یادگرفته شده نیاز داشتید، راحت تر می توانید آن ها را به خاطر بیاورید. هم چنین آزمون گرفتن باعث می شود ارزیابی واقع گرایانه تری از میزان یادگیری خود داشته باشید. </p> <p>6.به جای تایپ کردن نکته های مهم، آن ها را یادداشت کنید </p> <p>تایپ کردن اطلاعات، فرایندی مشابه املا نوشتن دارد و کمکی به یادگیری سریع نمی کند، در حالی که نوشتن باعث می شود اطلاعات به حافظه سپرده شوند. </p> <p>منبع: <a data-href="https://www.psychologytoday.com">https://www.psychologytoday.com</a> </p> <p>مترجم: هادی رضوانی </p> <p><br> </p> <p><br> </p> text/html 2018-05-28T05:53:09+01:00 av1234.mihanblog.com علیرضا ولیزاده مهارت های استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی http://av1234.mihanblog.com/post/134 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">در این بخش به بیان و معرفی مهارت های نه گانه استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی که سبب تحقق حداقل آسیب پذیری امنیتی و اخلاقی برای شما و خانواده محترمتان می شود به اختصار می پردازیم تلاش نمایید تمامی این مهارت ها را برای خود و سایر کاربران شبکه های مجازی اجرایی نمایید:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mer30download.com/wp-content/uploads/2017/06/chat.jpg" alt="مهارت های استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی"></div> <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بقیه در ادامه مطلب</font></div> text/html 2018-05-18T00:42:00+01:00 av1234.mihanblog.com علیرضا ولیزاده چرا تمرکز در فعالیت ها مهم است؟ http://av1234.mihanblog.com/post/133 <p><span style="margin: 0px; padding: 0px;">چرا تمرکز در فعالیت ها مهم است؟</span> </p> <p><span style="margin: 0px; padding: 0px;">یکی از مهم ترین عوامل موفقیت، تمرکز است؛ همان ویژگی کم نظیری که با کنار زدن عوامل مزاحم فعالیت های شما را غنی تر می کند و به بازدهی بالاتر، نزدیک و نزدیک تر می شوید. ما به تمرکز نیاز داریم؛ چون تفاوت های اساسی اجرای متمرکز و نامتمرکز فعالیت ها قابل لمس است. حتماً تجربه کرده اید که علی رغم صرف زمان بسیار برای انجام یک فعالیت، نتیجه ی نهایی مطلوب نیست؛ زیرا قرار دادن بعضی از اجزا را نادیده گرفته اید. تکرار چند باره همین فعالیت علاوه بر صرف زمان و انرژی مجدد، زمان هدف گذاری شده برای پایان فعالیت را نیز تغییر خواهد داد.</span> </p> <p><span style="margin: 0px; padding: 0px;">ادامه مطلب را کلیک کنید . </span> </p> <p><a target="" title="ادامه مطلب" data-href="http://av1234.mihanblog.com/post/131">ادامه مطلب</a> </p> text/html 2018-03-15T23:56:11+01:00 av1234.mihanblog.com علیرضا ولیزاده بیماری اسهال و درمان آن به روش سنتی http://av1234.mihanblog.com/post/130 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-bidi-language:FA"><font size="3">اسهال و درمان آن<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-bidi-language:FA"><font size="3">هر اسهالی که پدید می آید یا بر اثر کیفیت غذا است یا چگونگی حالات اندام های بدن.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="B Roya" size="3">بقیه در ادامه مطلب</font></p> text/html 2018-02-25T13:56:18+01:00 av1234.mihanblog.com علیرضا ولیزاده توطئه صهیونیستی و خنجر سعودی بر پیکره فلسطین http://av1234.mihanblog.com/post/129 <div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; line-height: 45px; color: rgb(51, 51, 51);"><h1 class="Htags" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 400; line-height: 1.1; color: inherit; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-width: initial; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-stretch: normal; line-height: 45px;"><b style=""><font style="" face="Mihan-Iransans" size="1">توطئه صهیونیستی و خنجر سعودی بر پیکره فلسطین</font></b></span></h1></div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(247, 247, 247); border: 1px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(96, 96, 96); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 23px; margin-bottom: 10px; padding: 10px; text-align: justify;"><h2 class="Htags_news_subtitle" style="box-sizing: border-box; color: inherit; font-weight: 400; line-height: 23px; margin: 0px; padding: 0px;"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">عربستان سعودی برخلاف آنچه که ادعا می‌کند با توطئه‌های بسیاری، درصدد نابودی فلسطین است.</font></span></h2></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.6em; text-align: justify; overflow: hidden; padding: 10px 10px 0px 0px !important;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;</span>سال ها قبل از آغاز جنگ جهانی اول، یهودیان صهیونیست کنگره ای را در شهر باله سوئیس برگزار کردند که مهم ترین مصوبه این کنگره مهاجرت یهودیان به فلسطین و تشکیل یک دولت یهودی بود. روز 14 می 1948 روز نکبت و از شوم ترین روزها نه تنها &nbsp;برای مردم فلسطین، بلکه برای تمام جهان است؛ روز اشغال رسمی سرزمین فلسطینیان و شروع آوارگی بیش از 800 هزار فلسطینی.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">در آن روز ظاهرا انگلیس پس از 30 سال، از اشغال فلسطین دست کشیده و فلسطین را ترک کرد، اما پیش از ترک همه چیز را به دست صهیونیست هایی که به فلسطین آمده بودند سپرد و به این ترتیب رژیم صهیونیستی&nbsp; تشکیل شد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img class="image_btn img-responsive2" title="توطئه یهودی و خنجر سعودی بر قلب فلسطین / فرزند نامشروع انگلیس چگونه تشکیل شد" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/12/5/7629944_170.jpg" alt="توطئه یهودی و خنجر سعودی بر قلب فلسطین / فرزند نامشروع انگلیس چگونه تشکیل شد" width="550" height="413.1111111111111" align="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto; display: block;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; color: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;"><br></h3></div> text/html 2017-12-16T06:37:06+01:00 av1234.mihanblog.com علیرضا ولیزاده گروه اسمی http://av1234.mihanblog.com/post/128 <font face="Mihan-Koodak" size="3">گروه اسمی، یکی از ارکان (اجزای) جمله است که می تواند یک کلمه یا بیش تر باشد؛ مانند:</font><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">گروه اسمی 1: این انسان توانا</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">گروه اسمی 2: انسان باهوش خردمند</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">گروه اسمی 3: انسان</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">در مثال های بالا، واژه انسان هسته است. هسته، مهم ترین جزء گروه اسمی است.</font></div><div><br></div> text/html 2017-11-04T14:44:17+01:00 av1234.mihanblog.com علیرضا ولیزاده پول با برکت http://av1234.mihanblog.com/post/127 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style=""><font size="3" style="" face="Mihan-IransansLight">پول با برکت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-IransansLight">علی بن ابی طالب از طرف پیغمبر اکرم مأمور شد به بازار برود و پیراهنی برای پیغمبر بخرد. رفت و پیراهنی به دوازده درهم خرید و آورد. رسول اکرم پرسید:<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-IransansLight">«این را به چه مبلغ خریدی؟»<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-IransansLight">-به دوازده درهم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-IransansLight">-این را چندان دوست ندارم، پیراهنی ارزان تر از این می خواهم، آیا فروشنده حاضر است پس بگیرد؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-IransansLight">-نمی دانم یا رسول الله.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-IransansLight">-برو ببین حاضر می شود پس بگیرد؟...</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><br></p> text/html 2017-08-03T08:29:00+01:00 av1234.mihanblog.com علیرضا ولیزاده از سختی ها استقبال کنید http://av1234.mihanblog.com/post/126 <p>در سر گذشت انسان های موفق همواره یک ویژگی مشترک مشاهده می شود: آن ها توانایی پذیرش سختی ها و غلبه با آن ها را دارند. </p> <p>AV1234.MIHANBLOG.COM </p> <p>سختی ها و موانع شروع هر کاری بسیار هراسناک است و انسان های عادی را از افراد موفق متمایز می سازد. معمولا همه انسان ها فرصت های یادگیری مشابهی دارند اما وقتی مرحله ی عمل فرا می رسد، اکثر آن ها روحیه ی خود را می بازند. آن ها می دانند که چه کاری باید انجام دهند اما از عمل کردن می ترسند. چتربازی را تصور کنید که برای اولین بار باید از هواپیما به بیرون بپرد. ترس زیادی بر او غالب می شود اما اگر بتواند بر آن غلبه کند، پیشرفت او آغاز می شود. فضانوردی هم که برای نخستین بار حاضر به پرواز با فضاپیما می شود، همین ترس و سختی را تجربه می کند. در بقیه ی حوزه ها هم این سختی برای افراد وجود دارد: سختی از دست دادن اندوخته ها و داشته ها، ترس مواجهه با ناشناخته ها و ترس از شکست. این سختی ها و ترس هاست که تفاوت بین افراد موفق و سایر انسان ها را رقم می زند. </p> <p>AV1234.MIHANBLOG.COM </p> <p>اگر بتوان سختی ها را پذیرفت و قدم در راه دشوار جدید گذاشت، در انتهای راه نتایجی به دست می آید که حتی تصور آن هم دشوار است. تقریباً تمام روش های یادگیری جدید، بر خلاف روش های سنتی، دشوار هستند. روش های جدید، سرعت یادگیری را کاهش می دهند، تلاش بیشتری طلب می کنند و بسیاری از اطرافیان هم به آن اعتقادی ندارند؛ اما اگر از آن ها استفاده شود، عمق یادگیری افزایش می یابد و آموخته ها هم به راحتی فراموش نمی شوند؛ به همین دلیل است که روان شناسان از این موانع کوتاه مدت در روش های یادگیری جدید با نام «سختی های مطلوب» نام می برند. این سختی ها نتایج شیرینی به دنبال خواهند داشت که جبران کننده ی تمام تلاش های اولیه شما خواهد بود. </p> <p>AV1234.MIHANBLOG.COM </p> <p>تحمل سختی ها را نباید تنها محدود به زمان یادگیری کرد. وقتی زمان «عمل» و روبرو شدن با واقعیت فرا می رسد، احساس اطمینان از آموخته ها و دانش، تفاوت بسیاری با نشان دادن تسلط دارد.آزمون و امتحان تنها تنها یک استراتژی یادگیری قدرتمند است که نشان می دهد چه چیزهایی را می دانید و آیا با نحوه ی اجرای آنها آشنا هستید یا خیر؛ اما زمانی که اعتماد به نفس شما از اقدام های مکرر نشئت گرفته باشد و امتحان خود را در شرایط مشابه با جهان واقعی هم پس داده باشید، می توانید به آن تکیه کنید. همیشه ایستادن در آغاز راه و تلاش برای شروع کردن یک مسیر جدید، هراس آور است اما با اولین قدم، ترس ها از بین می روند. </p> <p>AV1234.MIHANBLOG.COM </p> text/html 2017-07-15T23:08:56+01:00 av1234.mihanblog.com علیرضا ولیزاده پند کلاه نمدی http://av1234.mihanblog.com/post/125 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-small;">روزی بود، روزگاری بود. در آن زمان، حاکم نیشابور دلش می خواست که بتواند آرام و مهربان باشد ولی نمی توانست. کم حوصله و آتشی مزاج بود.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">هر وقت بر خلاف سلیقه اش حرفی می شنید عصبانی می شد و دستور های تند و تیزی می داد که بعد پشیمان می شد. اگر هم زورش نمی رسید که خشم خود را بر کسی فرو ریزد قلبش می گرفت و چنان ناراحت و ناامید می شد که گویا دنیا تمام شده و یک غصه ی دائمی برای او باقی مانده.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">بقیه داستان را هم بخوانید، پشیمان نمی شوید!!! به ادامه مطلب بروید</font></div>